Regulamin programu partnerskiego V-SLOT Polska

REGULAMIN

Programu Partnerskiego V-SLOT POLSKA
określający ogólne warunki, zasady oraz sposób jego funkcjonowania 

§1
DEFINICJE:

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Programu Partnerskiego dostępny jest na stronie https://v-slot.pl/program-partnerski/regulamin
 1. Organizator/Reklamodawca – TechnOVO Mateusz Olszak z siedzibą w 55-081 Mietków, Domanice 69, NIP: 6141612168, REGON: 380850267
 1. SKLEP V-SLOT oraz asortyment sklepu – Sklep z różnego rodzaju asortymentem, głównie profilami aluminiowymi oraz  akcesoriami do budowy drukarek 3D, frezarek CNC, ploterów i innych konstrukcji z przeznaczeniem hobbystycznym jak i półprofesjonalnym.
  Główną domeną sklepu są https://www.v-slot.pl oraz https://www.vslot-poland.com

 2. Partner/Wydawca – osoba fizyczna mająca ukończone 18 lat oraz pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która przystąpiła do Programu Partnerskiego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 1. Program Partnerski – współpraca pomiędzy Organizatorem a Partnerem polegająca na odpłatnym pozyskiwaniu nowych zamówień dla Organizatora przy wykorzystaniu linków afiliacyjnych odsyłających do produktów w sklepie www.V-SLOT.pl lub/i www.vslot-poland.com 
 1. „CPS” (ang. cost per sale)  – model rozliczania, w którym Wydawca otrzymuje prowizje od wartości poprawnie zrealizowanych sprzedaży w sklepie Reklamodawcy.
 1. „CPL” (ang. cost per lead) – model rozliczania, w którym Wydawca otrzymuje z góry określoną kwotę za każdą, poprawnie zrealizowaną akcję w serwisie Reklamodawcy.

 2. „CPC” (ang. cost per click) – model rozliczania, w którym Wydawca otrzymuje z góry określoną kwotę za każde kliknięcie w nośnik reklamowy.

 3. Black hat SEO” – stosowanie metod  promocji strony niezgodnych z wytycznymi wyszukiwarek.

 4. Link Afiliacyjny - jest to aktywny link tekstowy (adres URL), który referuje do strony internetowej Reklamodawcy i rozlicza transakcje generowane z poleceń Wydawcy w serwisie Reklamodawcy.

 5. Kwota Minimalna – kwota, która pozwala na dokonanie przez Partnera rozliczenia tj. wypłaty należnego Partnerowi wynagrodzenia. 
 1. Konto partnerskie – przydzielona danemu Partnerowi część serwisu internetowego a za pomocą którego Partner może dokonywać określonych działań w ramach programu  (m.in. umożliwiające pobranie lub skopiowanie Linku Afiliacyjnego, sprawdzanie statystyk oraz rozliczeń).
 1. Panel Administracyjny - strona www, do której Partner ma dostęp po zalogowaniu do swojego Konta partnerskiego, na której dostępna jest m.in kwota prowizji należnej Partnerowi,a która jest wynikiem współpracy. 
 1. Kod Partnerski - identyfikator Partnera złożony z ciągu znaków, dostępny w Panelu Administracyjnym Konta Partnera, będący częścią Linku Afiliacyjnego, wykorzystywany przy tworzeniu linków afiliacyjnych

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Uczestnictwo w Programie Partnerskim jest dobrowolne i odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
 1. Celem Programu Partnerskiego jest zwiększenie liczby zamówień w sklepie Organizatora poprzez odpłatne pozyskanie zamówień w sklepie www.v-slot lub/i www.vslot-poland.pl przez Parnera za pomocą linków afiliacyjnych dostarczonych/udostępnionych przez Organizatora w Panelu administracyjnym Partnera, a które to Partner umieszcza na swoich powierzchniach reklamowych.
 1. Przystąpienie do Programu Partnerskiego wymaga zarejestrowania się w programie partnerskim za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.v-slot.pl/program-partnerski i o którym mowa w  §3 ust.1. 
 1. Wydawca za udostępnienie przestrzeni reklamowej, która skutecznie doprowadziła do określonej akcji (sprzedaży), otrzyma z tego tytułu wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określana jest w Panelu Administracyjnym Wydawcy, do którego Wydawca ma stały dostęp na swoim koncie Wydawcy.


 2. §3

  ROZPOCZĘCIE I ZASADY WSPÓŁPRACY 
 1. Za moment przystąpienia do Programu Partnerskiego uznaje się założenie przez Partnera Konta w systemie programu na stronie
  www.v-slot.pl/program-partnerski/formularz

Aby założyć konto partner uzupełnia formularz dostępny na stronie o której mowa w niniejszym punkcie.

 1. Udział w Programie Partnerskim jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do negatywnej weryfikacji Partnera w terminie 7 dni roboczych od chwili przystąpienia Partnera do Programu Partnerskiego bez podania przyczyny. Poinformowanie Partnera o negatywnej weryfikacji równoznaczne jest z odstąpieniem przez Organizatora od współpracy z Partnerem ze skutkiem natychmiastowym. 
 1. Po aktywowaniu Programu Partnerskiego generowany jest Link Afiliacyjny oraz/lub Kod Partnera, który umożliwia Partnerowi uzyskanie wynagrodzenia opisanego w §4, a który dostępny jest w Panelu administracyjnym na Koncie Partnera. 
 1. Partnerowi udostępniany jest Panel administracyjny, dostępny po zalogowaniu do Konta. W ramach Panelu administracyjnego Partner ma dostęp do Linku Afiliacyjnego i Kodu Partnerskiego oraz informacji na temat liczby i wartości zamówień pochodzących z Linku Afiliacyjnego lub Kodu Partnerskiego na dany moment. 

 

§4
WYNAGRODZENIE

 1. Wydawca za udostępnienie przestrzeni reklamowej, która skutecznie doprowadziła do określonej akcji, otrzyma z tego tytułu wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określana jest szczegółowo w indywidualnych Warunkach każdego programu partnerskiego, do których Wydawca ma stały dostęp w panelu administracyjnym Wydawcy, na swoim koncie Wydawcy. 
 1. Współpraca pomiędzy Wydawcą a Reklamodawcą odbywa się na podstawie „Umowy najmu powierzchni reklamowej na stronie internetowej”. Pobierz umowę klikając w LINK
 1. Zarejestrowanie konta Wydawcy poprzez uzupełnienie formularza na stronie www.v-slot.pl/program-partnerski/formularz , równoznaczne jest z akceptajcą warunków „Umowy najmu powierzchni reklamowej na stronie internetowej”.
 1. Kwota wynagrodzenia przysługująca Partnerowi zostanie rozliczona w następujący sposób: 

a) Wypłaty wynagrodzenia na rzecz podmiotów gospodarczych (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej) posiadających wpis do ewidencji działalności gospodarczej, rejestracje lub KRS, dokonywane będą na podstawie prawidłowo wystawionych faktur VAT doręczonych Organizatorowi  drogą  e-mailową na adres damian@v-slot.pl, przelewem na rachunek bankowy, który został wskazany w fakturze VAT. Termin płatności faktury wynosi 5 dni. Kwota przysługująca Partnerowi w postaci zebranych środków zostanie zafakturowana przez Partnera jako kwota netto tylko w przypadku, gdy jest on płatnikiem podatku VAT.
Partner zobowiązuje się do wystawienia maksymalnie 1 faktury w miesiącu.

b) Wypłaty wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej dokonywane będą na podstawie „Umowy najmu powierzchni reklamowej na stronie internetowej”, przelewem na rachunek bankowy, który został wskazany przez Partnera. Termin płatności wynosi 5 dni. Kwota przysługująca Partnerowi w postaci zebranych środków będzie traktowana jako kwota przychodu Partnera. Partner ma prawo do wypłaty środków nie więcej jak 1 raz w miesiącu.

 1. Partner będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej przed wypłatą wynagrodzenia zobowiązuje się dostarczyć Organizatorowi niezbędne informacje tj.: imię i nazwisko, adres zamieszkania pełny (ulica, kod pocztowy, miejscowość, nr domu, nr mieszkania, gmina, powiat i województwo), przynależność do urzędu skarbowego , numer PESEL, data urodzenia oraz numer rachunku bankowego w formacie IBAN (26 cyfr), zgoda na przetwarzanie danych osobowych, na adres e-mail:  marketing@v-slot.pl
 1. Wynagrodzenie wypłacane jest Partnerowi, gdy osiągnie ono Kwotę Minimalną 100 złotych. Wypłacone wynagrodzenie pomniejsza saldo Konta Partnera. 
 1. Partner zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny rachunek dokonywać stosownych rozliczeń z tytułu obowiązków podatkowych związanych z osiąganiem przychodów na podstawie niniejszego Programu Partnerskiego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnera z ciążących na nim obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego. 
 1. Stan Konta Partnera zawierający kwotę zgromadzonych środków jest dostępny w odpowiedniej podstronie w Panelu Administracyjnym Konta Partnera. 
 1. W przypadku gdy w wyniku błędu technicznego Partnerowi zostanie naliczona nieprawidłowa kwota, Organizator zastrzega sobie prawo do odpowiedniej korekty salda Partnera, o czym niezwłocznie powiadomi Partnera w drodze korespondencji elektronicznej. 
 1. W przypadku rozliczeń CPS, Organizator może anulować prowizję przysługującą partnerowi w następujących przypadkach:
 • Klient nie dokonał płatności za zamówienie
 • Klient zwróci zakupiony towar zgodnie z regulaminem sklepu www.v-slot.pl lub/i www.vslot-poland.com

 

§5

PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Partner we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność podejmuje działania mające na celu promocję produktów dostępnych w sklepie www.V-SLOT.pl lub/i www.vslot-poland.com  i jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, które pojawią się na jego stronach lub w jego materiałach promocyjnych. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści dotyczące jego Produktów opublikowanych poza witryną www.v-slot.pl oraz www.vslot-poland.com . 
 1. Partner nie będzie promował produktów na grupach dyskusyjnych, portalach społecznościowych, forach i innych publicznych miejscach, których nie jest właścicielem, w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli.
 1. Wysyłając wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej ( email) Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zobowiązań wynikających z Obowiązujących Przepisów Prawa w odniesieniu do Przetwarzania Danych Osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem  rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO . Dlatego też konieczne jest uzyskanie od każdego odbiorcy jego świadomej zgody do przetwarzanie jego danych w celach marketingowych lub innych, jeśli dotyczą, przed wysłaniem wiadomości e-mail. Na wniosek Organizatora, Wydawca zobowiązuje się przedstawić dowód uzyskania takiej zgody.
 1. Wydawca, w celu prezentacji Reklamodawcy i promocji jego oferty,  może używać nazwy firmy reklamodawcy, marki, nazw produktów z oferty reklamodawcy a także znaków graficznych takich jak logo firmy i zdjęcia produktów z oferty reklamodawcy
 1. Partner jest odpowiedzialny za wszystkie materiały, które pojawią się na jego stronach lub w jego materiałach promocyjnych.
  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści dotyczące dowolnego aspektu jego produktów opublikowanych poza firmową witryną. 
 1. Partner jest obowiązany znać uregulowania prawne dotyczące reklamy i świadczenia usług drogą elektroniczną. 
 1. Partner nie będzie promował produktów na grupach dyskusyjnych, forach i innych publicznych miejscach, których nie jest właścicielem w sposób niezgodny z regulaminem takiego miejsca lub wywołujący uzasadniony sprzeciw jego uczestników lub właścicieli. 

 

 1. Partner pod żadnym warunkiem nie może:
  - zamieszczać ofert na stronach zawierających obrazy lub treści, które w jakikolwiek sposób są: obsceniczne, pornograficzne, grożące, obraźliwe, niezgodne z prawem, nienawistne, szkodliwe, nękające, rasistowskie, dyskryminujące lub w jakikolwiek sposób naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej;
  - używać niedozwolonych technik promocji własnych stron internetowych tzn. Black hat SEO;
  -generować sztucznego ruchu poprzez wykorzystywanie robaków śledzących, automatów klikających;
  - rozsyłać, wymieniać lub nadpisywać cookies;
  - organizować mailingi, które mogą zostać uznane za „spam” – przesyłać wiadomości e-mail do odbiorcy, który nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości;
  - używać niedozwolonych słów kluczowych wyszczególnionych przez Reklamodawców w Regulaminie programu partnerskiego.
  -stosować brand-bidding;
  - naruszać Politykę Prywatności Organizatora
  - stosować jakiekolwiek inne działania, które bezpośrednio przyczyniają się do nieuczciwego zwiększenia wynagrodzenia Wydawcy.


§6.
Bezpieczeństwo danych Partnera 

 1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika jest TechnOVO Mateusz Olszak
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Wydawcy w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych dla Organizatora. Dane mogą być udostępnione wyłącznie organom władzy publicznej upoważnionym do dostępu do danych na podstawie właściwych przepisów prawa.
 1. Organizator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi Przepisami Prawa i rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO, na zasadach określonych w Polityce prywatności  opisanej w sklepie www.v-slot.pl.
 1. Wszelkie zmiany danych osobowych i dot. konta bankowego Partnera wymagają dokonania zmian przez Partnera.

 2. Zmiana danych nie może prowadzić do wprowadzenia w błąd lub zmiany Partnera.

 3. Bieżące dane dotyczące Partnera i stanu jego konta wyświetlane na stronach Programu Partnerskiego muszą być zgodne z prawdą.
  Organizator nie musi dochodzić ich poprawności.

 4.  Dział techniczny Organizatora dopełni wszelkich starań, aby zabezpieczyć spójność i treść baz danych.

 5. Partner zgadza się na przesyłanie mu zmian Regulaminu i innych przydatnych informacji związanych z Programem Partnerskim. Odstąpienie od chęci otrzymywania tego typu powiadomień Partner składa pisemnie.

 6. Publikowanie i rozpowszechnianie informacji wysyłanych Partnerowi oraz dostępnych w Panelu Programu Partnerskiego Stałe Przychody jest niedozwolone. 
 1. Wydawcy przysługuje prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

§7. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Organizator może rozwiązać współpracę z Partnerem ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach: 

  a. naruszenia przez Partnera Regulaminu V-SLOT.pl i Regulaminu Programu Partnerskiego V-SLOT POLSKA;
  b. uruchomienia przez Partnera działalności konkurencyjnej wobec sklepu Organizatora.

 2.  Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie w dowolnym czasie.
  O wszelkich zmianach Partner zostanie poinformowany w drodze wiadomości email oraz poprzez informację na stronie www.V-SLOT.pl .

 3. Zmiany wchodzą w życie w ciągu 7 dni od dnia kiedy informacja o nich doszła do Partnera w taki sposób, że mógł się z nimi zapoznać.

 4. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, należy poinformować o tym fakcie Organizatora w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 

 

 1. W przypadku, gdy nie nastąpi sytuacja określona w ust.4 uznaje się, że Partner zaakceptował nowy Regulamin w całości. 

 

 1. Partner ma prawo do zerwania umowy z Organizatorem z dowolnej przyczyny przy czym zobowiązany jest do poinformowania Organizatora o chęci zaprzestania współpracy drogą e-mailową.
  Współpraca w takim wypadku zostanie zerwana w ciągu 5 dni roboczych od dnia przesłania takiej informacji do Organizatora.
  Organizator po upływie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma  ma prawo usunąć konto partnera oraz wszystkie jego dane. 

W tym też wypadku organizator zobowiązuje się wypłacić środki przysługujące partnerowi w ciągu 30 dni od dnia zerwania umowy.

 1. Organizator ma prawo do zerwania umowy z Partnerem z dowolnej przyczyny przy czym zobowiązany jest do poinformowania Partnera o chęci zaprzestania współpracy drogą e-mailową.
  Współpraca w takim wypadku zostanie zerwana w ciągu 7 dni roboczych od dnia przesłania takiej informacji do Partnera.
  W tym też wypadku organizator zobowiązuje się wypłacić środki przysługujące partnerowi w ciągu 30 dni od dnia zerwania umowy.
  Organizator po upływie 30 dni od dnia nadania pisma ma prawo usunąć konto partnera oraz wszystkie jego dane.

 2. Ewentualne spory mogące wyniknąć ze współpracy strony będą starały się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku rozwiązania polubownego rozstrzygać je będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Wszelkie uwagi dotyczące regulaminu oraz reklamacje należy zgłaszać́ na adres e-mail: marketing@v-slot.pl

Profile aluminiowe konstrukcyjne - sklep

Profile aluminiowe które produkujemy i sprzedajemy w naszym sklepie mają wszechstronne zastosowanie - sprawdzają się w maszynach CNC a nawet w architekturze i meblarstwie. Dostępne są w różnych rozmiarach - i docinamy profile aluminiowe wymiar .


Profile do budowy maszyn CNC

Z tego typu materiału możemy wykonać podstawy do maszyn, korpusy czy prowadnice do maszyn CNC. Wiele firm z branży meblarskiej korzysta z naszych profili do tworzenia maszyn produkujących większe i mniejsze elementy mebli.

W przypadku profili V Slot tworzymy bazy pod drukarki 3D, lasery i wycinarki laserowe.
Używamy ich również w przypadku konstruowania frezarek CNC.

 

Projekt CNC na zamówienie

Jako V Slot pomagamy również w projektowaniu, konstruowaniu i wykonywaniu specjalistycznych maszyn CNC na zamówienie. W naszej historii wyprodukowaliśmy maszyny do frezowania CNC, a także wycinania produktów z drewna i metalu. Wystarczy skontaktować się z nami, a zaproponujemy rozwiązanie dla Twojej firmy.

Nasze projekty pozwalają na:

 • Frezowanie CNC w drewnie
 • Frezowanie CNC w stali 
 • Frezowanie CNC w aluminium
 • Frezowanie CNC w szkle
 • Frezowanie CNC w tworzywa sztucznych i plastiku

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl