Ogólne warunki umów

Ogólne Warunki Umów

Technovo  sp. z o.o.

Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Umów przyjmuje się następujące definicje poszczególnych pojęć:

 1. OWU – niniejsze Ogólne Warunki Umów.
 2. Spółka – Technovo sp. z o.o. z siedzibą w Domanice 69, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000849578.
 3. Zamawiający – każdy przedsiębiorca zawierający ze Spółką Umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Strony – obie strony Umowy (Spółka i Zamawiający).
 5. Umowa – każda umowa zawarta przez Spółkę, której przedmiotem jest odpłatne przeniesienie przez Spółkę na drugą stronę umowy prawa własności rzeczy ruchomej i wydanie tej rzeczy, i której drugą stroną nie jest konsument; Umową może być w szczególności umowa sprzedaży lub umowa dostawy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Towary – znajdujące się w asortymencie Spółki produkty oferowane na rzecz Zamawiającego.

 

Postanowienia ogólne

 1. OWU określają zasady współpracy Stron w zakresie sprzedaży Towarów i dotyczą wszelkich umów zawieranych z przedsiębiorcami.
 2. OWU są integralną częścią wszystkich ofert pochodzących od Spółki, a także każdej Umowy.
 3. Przyjmuje się, że podpisanie Umowy lub złożenie przez Zamawiającego zamówienia oznacza przyjęcie i akceptację OWU bez zastrzeżeń
 4. Stosunki umowne łączące Spółkę i Zamawiającego regulowane są wyłącznie postanowieniami niniejszych OWU. Stosowanie wszelkich innych wzorców umownych ustalonych przez Zamawiającego jest wyłączone. Stosowane przez Zamawiającego wzorce umowne obowiązują jedynie wtedy, gdy Spółka wyrazi na piśmie zgodę na ich stosowanie.
 5. Zawarcie odrębnej Umowy wyłącza stosowanie niniejszych OWU tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Odmienne ustalenia pomiędzy Stronami uzgodnione i potwierdzone na piśmie mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWU.
 6. Wszelkie informacje zamieszczone na stronie internetowej Spółki, publikacje, prezentacje oraz wszelkie inne materiały o Towarach, w tym w szczególności opisy, katalogi, prospekty, ilustracje, zdjęcia, rysunki, odwzorowania, dane lub parametry techniczne, ceny itp. nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego (nawet jeśli znajduje się przy nich cena), a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy.

 

 

Zamówienia i indywidualne uzgodnienia umowne

 1. Minimalna wartość zamówienia wynosi 20,00 zł netto, za wyjątkiem zamówień składanych za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Spółkę.
 2. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji, jeżeli zostanie potwierdzone przez Spółkę na piśmie, drogą elektroniczną lub faksem albo jeżeli Towar zostanie wydany.
 3. Złożone zamówienia są wiążące.
 4. Każda zmiana oferty i/lub zamówienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Wszelkie koszty powstałe w związku z wprowadzeniem przez Zamawiającego zmian do zamówienia obciążają Zamawiającego.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego rzeczywistymi kosztami, które powstały po stronie Spółki w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z zamówienia, przy czym koszty te nie mogą być większe niż wartość zamówienia.
 7. Indywidualne uzgodnienia dokonywane w trakcie negocjacji, w szczególności zapewnienia o określonych właściwościach Towarów lub o ich określonej funkcjonalności, a także informacje o okresach i terminach napraw, nie są wiążące do czasu ich wyraźnego potwierdzenia przez Spółkę na piśmie lub drogą elektroniczną.
 8. Pracownicy Spółki działający poza siedzibą Spółki są upoważnieni do pośredniczenia przy przyjmowaniu zleceń.

 

Ceny

 1. Podawane przez Spółkę ceny oznaczają ceny w PLN, bez podatku od towarów i usług (VAT). Ceny obowiązują loco fabryka/magazyn Spółki na terenie kraju z doliczeniem podatku VAT i nie zawierają kosztów montażu, instalacji, uruchomienia (zob. szczególne Warunki Montażu), jak i kosztów opakowania, transportu, wysyłki i ubezpieczenia.
 2. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen określonych w ofercie w razie zmiany czynników kształtujących ceny.
 3. W razie braku szczególnych uzgodnień Spółka zastrzega sobie prawo wyboru, według uznania, zarówno formy, jak i środka transportu oraz rodzaju opakowania. Spółka nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 4. Wskazywane przez Spółkę koszty transportu mają charakter orientacyjny i Spółka nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w przypadku zmian tych kosztów.

 

Warunki płatności

 1. Faktury VAT dostarczane są pocztą lub drogą elektroniczną.
 2. Wystawiane przez Spółkę faktury VAT są płatne w pełnej wysokości w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. W szczególnych przypadkach Spółka zastrzega sobie prawo ustalania innych zasad płatności (zapłata z góry, zapłata częściowa, akredytywa lub inne).
 3. Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Spółki. Jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą, Spółka może żądać odsetek maksymalnych za opóźnienie.
 4. Przy dostawach zagranicznych Spółka zastrzega sobie prawo żądania zabezpieczenia w formie otwarcia na jej rzecz akredytywy potwierdzonej, nieodwołalnej, płatnej w jednym ze wskazanych przez Spółkę banków, lub też ustanowienia innych równoważnych zabezpieczeń.
 5. Wpłaty Zamawiającego Spółka zalicza w pierwszej kolejności na poczet długu z tytułu wymagalnej ceny oraz związane z nią należności uboczne. Jeżeli jest kilka długów wymagalnych, to Spółka ma prawo zaliczyć wpłatę na poczet długu najdawniej wymagalnego.
 6. Spółka jest uprawniona do powstrzymania się z realizacją kolejnych zamówień Zamawiającego, dopóki Zamawiający nie ureguluje wszystkich zaległych płatności wobec Spółki wraz z należnymi odsetkami. Ponadto, w przypadku opóźnień Zamawiającego w zapłacie wymagalnych faktur, Spółka ma prawo skrócić termin płatności kolejnych faktur lub żądać przedpłaty w wysokości do 100% wartości zamówienia przed przekazaniem do realizacji kolejnych zamówień.
 7. Jeżeli Spółka poweźmie po złożeniu oferty lub po zawarciu Umowy z Zamawiającym wątpliwości co do wypłacalności Zamawiającego, jest ona uprawniona do żądania od Zamawiającego przed realizacją zamówienia zapłaty całej ceny lub udzielenia zabezpieczenia w określonym przez Spółkę terminie. Ponadto Spółka jest uprawniona do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zapłaty całej ceny lub udzielenia zabezpieczenia. Jeżeli Spółka powzięła wątpliwości co do wypłacalności Zamawiającego po dostarczeniu Zamawiającemu Towarów, cena staje się wymagalna z dniem powzięcia przez Spółkę wątpliwości co do wypłacalności Zamawiającego.
 8. Za okoliczności uzasadniające wątpliwości co do wypłacalności Zamawiającego uznaje się w szczególności:

(a) niewypłacalność w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.2171 z późniejszymi zmianami),

(b) zagrożenie niewypłacalnością w rozumieniu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1508 z późniejszymi zmianami),

(c) opóźnienie w zapłacie przez Zamawiającego za wymagalną fakturę wystawioną przez Spółkę przekraczające 14 dni.

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia lub zatrzymania Towarów tylko w przypadku, gdy przysługujące mu roszczenia wzajemne są ustalone prawomocnym wyrokiem, bezsporne lub uznane przez Spółkę.

 

Zastrzeżenie prawa własności

 1. Spółka zastrzega sobie własność sprzedanych Towarów aż do uiszczenia w całości ceny. Przeniesienie własności Towarów na Zamawiającego nastąpi w momencie zapłaty ceny wraz z ewentualnymi odsetkami za opóźnienie w zapłacie.
 2. Zamawiający nie jest uprawniony do dalszej sprzedaży Towarów przed uiszczeniem całości ceny na rzecz Spółki.
 3. W przypadku, gdy Zamawiający postępuje w sposób sprzeczny z Umową, w szczególności nie uiszcza w terminie wymagalnych płatności, Spółka jest uprawniona do niezwłocznego odbioru Towarów na koszt Zamawiającego.

 

. Dostawa

 1. Spółka stosuje następujące warunki dostawy Towarów, zgodne z regułami Incoterms 2010:

(a) odbiór przez Zamawiającego z magazynu Spółki (Incoterms 2010 na zasadzie EXW) albo

(b) wysyłka do Zamawiającego (Incoterms 2010 na zasadzie DAP).

 1. Warunki dostawy Towaru są każdorazowo określone w ofercie Spółki przesyłanej w odpowiedzi na zapytanie ofertowe Zamawiającego albo w potwierdzeniu przez Spółkę przyjęcia do realizacji zamówienia od Zamawiającego.
 2. Termin dostawy liczony jest od daty przyjęcia zamówienia do realizacji przez Spółkę. Przyjęcie zamówienia do realizacji uzależnione jest od dostarczenia wszelkich dokumentów, do których dostarczenia Zamawiający jest zobowiązany, takich jak wymagane zezwolenia, zwolnienia, wyjaśnienia, zatwierdzenia planów, od dochowania ustalonych warunków płatności oraz innych zobowiązań, a także od zgodności co do wszelkich kwestii technicznych, których obowiązek wyjaśnienia Strony zastrzegły przy zawieraniu Umowy. Jeśli wymienione wyżej warunki nie zostaną w odpowiednim czasie spełnione, termin dostawy ulega odpowiednio wydłużeniu.
 3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Spółka nie miała wpływu, mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa). Za okoliczności, o których mowa powyżej uznaje się w szczególności: działania sił przyrody, zaburzenia życia zbiorowego, w tym strajki i rozruchy, działania urzędowe, niezrealizowane lub nieterminowe dostawy podwykonawców Spółki i inne, niemożliwe do przewidzenia, nieuchronne zdarzenia. Wystąpienie takich zdarzeń zwalnia Spółkę z obowiązku dotrzymania zobowiązań w zawartych Umowach na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego oddziaływania.
 4. O początku wystąpienia siły wyższej oraz o przewidywanym czasie jej trwania

Spółka poinformuje Zamawiającego niezwłocznie i w miarę możliwości. Zamawiający może od Umowy odstąpić w terminie 7 dni od otrzymania informacji o wystąpieniu siły wyższej.

 1. Wprowadzenie przez Zamawiającego zmian do zamówienia może spowodować wydłużenie terminu realizacji zamówienia, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Odbiór Towaru następuje w siedzibie Spółki niezwłocznie po zawiadomieniu pisemnie lub w formie elektronicznej o gotowości Spółki do odbioru. Koszty odbioru ponosi Zamawiający. W uzasadnionym zakresie dopuszczalne są dostawy częściowe.
 3. Jeżeli w umówionym terminie Zamawiający nie odbierze zamówionych Towarów albo też odmówi ich odbioru, Spółka po upływie 7 od uzgodnionego terminu odbioru ma prawo odstąpić od umowy, składając Zamawiającemu oświadczenie w terminie 7 dni od powstania przesłanki odstąpienia. Spółka może wówczas żądać od Zamawiającego kary umownej w wysokości uzgodnionej wartości zamówienia.
 4. Zwrot dostarczonego Towaru możliwy jest jedynie w wypadkach wyjątkowych, po dokonaniu odrębnych ustaleń z Zamawiającym w tym zakresie. W takim przypadku Zamawiający zostaje obciążony kosztami powrotnego przyjęcia Towaru na magazyn Spółki w wysokości 20% ceny netto w przypadku profili i 10% ceny netto w przypadku osprzętu. Warunkiem zwrotu Towaru jest brak jakichkolwiek uszkodzeń, śladów użytkowania oraz dokonanie zwrotu Towaru w pierwotnym opakowaniu.

Przejście niebezpieczeństwa

 1. Wszystkie wysyłki, włącznie ze zwrotami, następują na ryzyko Zamawiającego.
 2. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty bądź uszkodzenia Towaru przechodzi na Zamawiającego także w razie uzgodnienia dostawy na koszt Spółki, z chwilą przekazania Towaru Zamawiającemu, przewoźnikowi lub innej osobie działającej na zlecenie Zamawiającego w siedzibie Spółki, a w innych sytuacjach z chwilą opuszczenia przez Towar siedziby Spółki, niezależnie od formy i środka transportu (własnego czy osoby trzeciej). W przypadku opóźnienia w wysyłce z przyczyn od Spółki niezależnych niebezpieczeństwo przechodzi na Zamawiającego z dniem gotowości Spółki do realizacji wysyłki. Ta sama zasada obowiązuje przy dostawach częściowych.

 

Rękojmia

 1. Zamawiający ma obowiązek zbadać Towar natychmiast po wydaniu i o dostrzeżonych wadach niezwłocznie zawiadomić Spółkę w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, na warunkach opisanych poniżej. Jeżeli Zawiadamiający nie zawiadomił Spółki o wadach zgodnie z poniższymi warunkami, Towar uważa się za przyjęty bez zastrzeżeń
 2. Spółka nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia Towaru powstałe w transporcie. Stwierdzenie utraty, ubytków lub uszkodzenia przesyłki należy zaprotokołować w dokumentach przewozu. Brak odpowiedniej adnotacji na dokumencie przewozu jest równoznaczny z przyjęciem przez Zamawiającego Towaru bez zastrzeżeń.
 3. Z zastrzeżeniem pkt 2 powyżej, wszelkie braki ilościowe i rodzajowe należy zgłaszać w ciągu 7 dni od daty wydania Towaru w magazynie Spółki, w przypadku dostaw na zasadzie EXW, albo daty otrzymania nieuszkodzonej przesyłki, w przypadku dostaw na zasadzie DAP.
 4. W razie stwierdzenia wady innej niż różnice ilościowe i rodzajowe zawiadomienie powinno nastąpić niezwłocznie po wykryciu wady przez Zamawiającego, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od wydania Towaru bądź ujawnienia się wady, jeżeli prawdopodobna wartość szkody przekracza 1.500,00 zł i nie później niż w terminie 30 dni od dnia wydania Towaru bądź ujawnienia się wady, jeżeli wartość szkody nie przekracza 1.500,00 zł.
 5. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wady jakościowej dostarczonego Towaru, za które Spółka ponosi odpowiedzialność, jest ona zobowiązana, według własnego wyboru, do usunięcia wady lub dostarczenia Towaru wolnego od wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, uwzględniającym techniczne możliwości Spółki. Jeżeli usunięcie wady lub dostarczenie Towaru wolnego od wad jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Spółka może od Umowy odstąpić.
 6. Niedobory ilościowe, za które Spółka ponosi odpowiedzialność, zostaną uzupełnione w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, uwzględniającym techniczne możliwości Spółki.
 7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi nie obejmuje szkód powstałych wskutek normalnego zużycia, eksploatacji Towaru czy innych zdarzeń, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Zgłoszenie zastrzeżeń ilościowych lub jakościowych nie uprawnia Zamawiającego do odmowy odbioru Towarów i wstrzymania płatności.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez prawo odpowiedzialność Spółki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także odpowiedzialność z jakiegokolwiek innego tytułu (w szczególności odpowiedzialność deliktowa), zostaje wyłączona, z wyjątkiem winy umyślnej i przypadków opisanych w OWU.
 2. Odpowiedzialność Spółki z tytułu szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Towary dostarczane Zamawiającemu przez Spółkę, w tym także z tytułu szkód wyrządzonych im przez produkt niebezpieczny, jest wyłączona.
 3. Spółka nie odpowiada za użyteczność i przydatność Towarów do zamierzonych przez Zamawiającego celów, a także za sposób użycia Towarów przez Zamawiającego, jak również Spółka nie odpowiada za prawidłowy montaż Towarów, o ile sama go nie wykonała.
 4. Jeżeli Spółka ponosi odpowiedzialność za powstanie szkody, jej odpowiedzialność jest ograniczona do poniesionych przez Zamawiającego rzeczywistych strat.
 5. W zakresie w jakim odpowiedzialność Spółki jest wyłączona lub ograniczona takie wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności dotyczy również wszystkich podmiotów, o których mowa w art. 474 Kodeksu cywilnego, w szczególności pracowników, przedstawicieli, pełnomocników oraz innych osób działających na rzecz lub zlecenie Spółki w ramach zawartych ze Spółką umów

Prawa autorskie

 1. Spółce przysługuje prawo własności i prawa autorskie do egzemplarzy rysunków, ilustracji, zdjęć, odwzorowań, obliczeń, kosztorysów oraz innych dokumentów dostarczonych lub udostępnionych Zamawiającemu przy zawieraniu Umowy objętej niniejszymi OWU.
 2. Wymienione powyżej w pkt 1 dokumenty przeznaczone są jedynie do celów związanych z łączącą Strony Umową i nie mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego w innych celach, jak również nie mogą być rozpowszechniane, publikowane, zwielokrotniane, modyfikowane lub udostępniane osobom trzecim, zarówno w całości jak i w części, przy użyciu jakiejkolwiek technologii lub środków technicznych, bez uprzedniej wyraźnej zgody udzielonej pisemnie przez Spółkę.
 3. Żadne z postanowień Umowy nie może być interpretowane jako udzielenie przez Spółkę licencji, przekazanie praw autorskich lub zobowiązanie do udzielenia licencji lub przekazania praw autorskich w przyszłości do żadnego z utworów powstałych w ramach realizacji stosunku zobowiązaniowego pomiędzy Stronami, chyba że Strony postanowią inaczej.
 4. Zamawiający zapłaci Spółce karę umowną w wysokości 50% wartości netto danego zamówienia, każdorazowo w przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień pkt 2 powyżej.

Postanowienia końcowe

 1. Miejscem wykonania Umów pomiędzy Stronami jest siedziba Spółki.
 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia OWU mogą zostać dokonane jednostronnie przez Spółkę w dowolnym czasie, jednak stają się wiążące dla Zamawiającego, w odniesieniu do kolejnych zamówień, w momencie doręczenia mu wiadomości o zmianie w sposób umożliwiający zapoznanie się ze zmienioną treścią OWU. Dla poszczególnych zamówień zastosowanie znajdują OWU obowiązujące w momencie złożenia zamówienia. Zmiana postanowień OWU po złożeniu zamówienia jest możliwa wyłącznie w postaci dodatkowego porozumienia Stron z zachowaniem formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.
 3. Wszelkie kary umowne zastrzeżone na rzecz Spółki nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Spółkę odszkodowania przenoszącego ich wysokość na zasadach ogólnych.
 4. Wszystkie spory powstałe pośrednio lub bezpośrednio na gruncie zawartych Umów rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki. Spółka jest również uprawniona dochodzić roszczeń przed sądem właściwym według miejsca siedziby Zamawiającego – zależnie od jej wyboru.
 5. Przeniesienie przez Zamawiającego na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy wymaga pisemnej zgody Spółki pod rygorem nieważności.
 6. Wszystkie stosunki umowne pomiędzy Stronami podlegają prawu polskiemu. Do Umów nie stosuje się przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu w dniu 11 kwietnia 1980 r., oraz przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Nowym Jorku w dniu 14 czerwca 1974 r.
 7. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia OWU są lub staną się nieważne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.

 

 

METODY PŁATNOŚCI

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl